divendres, 29 de juny de 2018

30. EN TALAIA


 Un dels personatges peculiars de Sora del passat segle, fins cap al 1975, fou en “Talaia”. Josep Torrentó, de la casa “La Talaia”. Cal concretar, perquè a Sora hi havia un altre Josep Torrentó.
Un dia de Maig de 1936, en Talaia va rebre de mans del carter, aquest document provinent de l’agent executiu de l’Ajuntament:
 “En expedient executiu que instrueixo per descobert pel concepte de circulació de gossos per vies públiques de l’exercici de 1936, fou dictada el dia 18 del mes que som, la següent:
 PROVIDENCIA- Notifiqui’s al deutor que deu fer efectiu el deute dintre el termini de deu dies a comptar del dia que se li notifiqui la providència i si passat aquest termini no ha fet efectiu el susdit deute, se li cobrarà el 20 per 100 de recàrrec i costes, tenint en compte que durant aquells deu dies solament es cobrarà amb el 10 per 100 i si dintre els vint dies no ha satisfet ni una ni altre, procedeixi’s a l’embargament de bens del deutor suficients per a cobrir el pagament de quota, recàrrecs, despeses i costes d’acord amb l’article 86 i següents del vigent Estatut de Recaptació.
 I essent vostè deutor de la quantitat de SIS PESSETES ho notifico a V. En forma reglamentaria”.
                Sora, 21 de Maig del 1936.
                                                          L’Agent executiu. (Firmat).
  Rebuda la duplicada.
 Senyor Josep Torrentó.  La Talaia. 
 Aquest text és tal com li va estar presentat a en Talaia, dos mesos abans de l’esclat de la guerra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada